Visser-Neerlandiaprijs

 

Op 1 februari 2020 ontving Mathieu Daniël Polak uit handen van de vicevoorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), de heer Gui van Gorp, de Visser-Neerlandiaprijs.

Polak was daarmee een van de twee laureaten. De andere prijs werd overhandigd aan Prof. Dr. Ludo Simons. De locatie van de uitreiking was het Stadhuis van Turnhout aan de Grote Markt.

De Visser-Neerlandiaprijs is genoemd naar Herman Lodewijk Alexander Visser (Amersfoort 24 april 1872-Deventer 28 mei 1943). Visser was een Joodse filosoof en jurist, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfmoord verkoos in plaats van in een concentratiekamp omgebracht te worden. Visser heeft de helft van zijn vermogen nagelaten aan het Algemeen Nederlands Verbond, waarmee het fonds voor de ANV Visser-Neerlandiaprijs is gevormd.

De jury zei over Polak’s werk: ‘’ Mathieu Daniël Polak verricht baanbrekend werk met componeren en arrangeren van carillonmuziek. Hij draagt bij aan creatieve en innovatieve veranderingen in het ‘beiaardlandschap’ door het gebruik van niet-Westerse muzikale elementen in zijn composities en arrangementen. Deze innovaties voegt hij toe aan de reeds bestaande traditionele en stijleigen vormen van beiaardmuziek, een traditie met een geschiedenis van ruim 500 jaar. Mathieu Polak’s meest recente carillonwerk is Chag Sameach (vreugdevolle en goede feestdagen), een suite voor carillon waarin de Joodse feestdagen centraal staan, zoals Purim, Pesach, Chanukah, Yom Kippur en Rosh Hashanah.’’

De laudatio werd verzorgd door Boudewijn Zwart. Boudewijn is beiaardier, organist en pianist en heeft verschillende composities op zijn naam staan. Boudewijn Zwart is stadsbeiaardier van Dordrecht, Ede, Gouda, Amsterdam, Bergambacht, Schoonhoven, IJsselstein, Barneveld, Apeldoorn, Wageningen en Zeewolde. Hij is president van de internationale beiaardiervereniging Eurocarillon.

Boudewijn prees het werk van Mathieu Daniël Polak. In zijn laudatio zei hij onder meer: ‘’de composities zijn echt geschreven door een beiaardier. De stukken zijn snel in te studeren en met gemak foutloos uit te voeren. Anders dan bij sommige moderne muziek is het logisch geschreven en voor een groot publiek toegankelijk. Het is mooi dat er een boek is gekomen met Joodse muziek dat in première gebracht kon worden op de Westertoren in Amsterdam, een plek naast het Anne Frank Huis.’’

Boudewijn Zwart speelde ter illustratie op het oefenklavier enkele composities en arrangementen uit het boek Chag Sameach voor.

Na de laudatio en overhandiging sprak Mathieu Daniël een dankwoord uit. Hij bedankte vooralles en vooreerst musicoloog Anton Molenaar die de aanvraag tot de prijs had ingediend, de ANV voor de toekenning van de prijs, zijn echtgenote voor alle support, zijn collega’s en vrienden, zijn moeder voor het altijd kritisch beluisteren of de emotionele lading van zijn composities duidelijk overkomt en uiteraard de mensen die aanbevelingsbrieven hadden geschreven.

De aanbevelingsbrieven om de Visser-Neerlandia aan Mathieu Daniël Polak toe te kennen zijn geschreven door: Prof. Dr. Ofer ben Amots, Prof. Dr. Jeroen D’hoe, Prof. Dr. Etty Mulder, componist Jeff Hamburg, fluitiste Eleonore Pameijer, Dr. Leo Samama en Dr. Luc Rombouts.

In het dankwoord vertelde Polak hoe belangrijk het is dat alle Nederlanders door het carillon verwelkomd worden. Dat geldt niet alleen voor de authentieke inwoners maar beslist ook voor de nieuwe Nederlanders. Polak hoopt dat andere componisten en arrangeurs zich uitgenodigd voelen, mede door de Visser-Neerlandia Prijs, bijvoorbeeld Indonesische, Surinaamse, Arabische en Chinese muziek te maken voor het carillon.

Voorafgaande aan de uitreiking hadden de beiaardiers Georg Wagner, Ariane Toffel en Christian Michel een Chag Sameach concert gegeven op het carillon van de Pieterstoren in Turnhout.

 

Visser-Neerlandia Award

 

On 1 February 2020 Mathieu Daniel Polak received from the Vice-President of the General Dutch Covenant (ANV), Mr. Gui van Gorp, the Visser-Neerlandia Award.

Polak was one of two laureates. The other award was presented to Prof. Dr. Ludo Simons.  The location of the ceremony was the Town Hall of Turnhout (Belgium).

 The Visser-Neerlandia Prize is named after Herman Lodewijk Alexander Visser (Amersfoort 24 April 1872-Deventer 28 May 1943). Visser was a Jewish philosopher and lawyer, who chose suicide during The Second World War instead of being killed in a concentration camp. Visser has left half of his assets to the General Dutch Covenant, which formed the fund for the ANV Visser-Neerlandia Prize.

 The jury said about the work of Polak: '' Mathieu Daniël Polak does groundbreaking work with composing and arranging carillon music. He contributes to creative and innovative changes in the 'carillon landscape' through the use of non-Western musical elements in his compositions and arrangements. He adds these innovations to the existing traditional and style forms of carillon music, a tradition with a history of more than 500 years.

Mathieu Polak’s most recent carillon work is Chag Sameach (joyous and good holidays), a suite for carillon in which the Jewish holidays are central, such as Purim, Pesach, Chanukah,  Yom Kippur and Rosh Hashanah.

 The laudatio was provided by Boudewijn Zwart. Boudewijn is a carillonist, organist and pianist and has several compositions to his name. Boudewijn Zwart is city carillonist of Dordrecht, Ede, Gouda, Amsterdam, Bergambacht, Schoonhoven, IJsselstein, Barneveld, Apeldoorn, Wageningen and Zeewolde. He is president of the international carillon association Eurocarillon.

 Boudewijn praised the work of Mathieu Daniel Polak. In his laudatio he said: ''the compositions are really written by a carillonist. The pieces can be studied quickly and performed flawlessly with ease. His music is accessible to a large audience. It is nice that a book has been created with Jewish music that could be premiered at the Westertoren in Amsterdam, a place next to the Anne Frank House.’’

Boudewijn Zwart played some compositions and arrangements from the book Chag  Sameach for illustration on the practice keyboard.

After the laudatio, Mathieu Daniel spoke gave a speech. He thanked musicologist Anton Molenaar, who had submitted the application for the prize, the ANV for awarding the prize, his wife for all support, his colleagues and friends, his mother for always listening whether the emotional level of his compositions is good and of course the people who had written letters of recommendation.

The letters of recommendation to award the Visser- Neerlandia Prize to Mathieu Daniel Polak have been written by: Prof. Dr. Ofer ben Amots, Prof. Dr. Jeroen  D'hoe, Prof. Dr. Etty Mulder, composer Jeff Hamburg, flutist  Eleonore  Pameijer, Dr. Leo  Samama  and Dr. Luc Rombouts.

In the acceptance speech Polak explained how important it is that all Dutch people are welcomed by the carillon. This applies not only to the authentic inhabitants but certainly also to the new Dutch. Polak hopes that other composers and arrangers will feel invited to create music for example Indonesian, Surinamese, Arabic and Chinese music for the carillon.

 Prior to the ceremony, the carillonists Georg Wagner, Ariane Toffel and Christian Michel had given a Chag  Sameach concert at the carillon of the Pieterstoren in Turnhout.

 

Picture 1 left to right: Vice President Algemeen Nederlands Verbond Mr. Gui van Gorp and Mathieu Daniel Polak: 

 

 

Picture 2 left to right: Boudewijn Zwart, Mathieu Daniel Polak, Georg Wagner, Ariane Toffel and Christian Michel:

 

 

Picture 3: Carillon Concert at the Pieterskerk in Turnhout. Picture made by Jo de Rammelaere

 

Artikel Neerlandia
PDF – 8,5 MB 725 downloads